Finančné výkazy

Súvisiace pojmy: výročná správa; Externé audity; Súvahy; Výkazy peňažných tokov; Výkazy ziskov a strát ...

Diskontovaný hotovostný tok

Analýza diskontovaných peňažných tokov (DCF) je technika určovania toho, čo má dnes podnik hodnotu vzhľadom na jeho hotovostné výnosy v budúcnosti. Bežne ho používajú ľudia kupujúci podnik. Je založený na hotovostnom toku, pretože budúci tok peňazí z podniku sa sčíta. To sa nazýva...

Cyklus prepočtu hotovosti

Cyklus prepočtu hotovosti (CCC) je kľúčovým meradlom likvidity pre malé podniky. Cyklus prepočtu hotovosti je počet dní medzi platbou za suroviny alebo tovar, ktoré sa majú ďalej predať, a prijatím hotovosti z predaja tovaru, ktorý je vyrobený z tejto suroviny alebo je zakúpený na ďalší predaj. ...

Zisková marža

Súvisiace pojmy: Finančné ukazovatele ...

Rozpočet na reklamu

Tipy na rozpočet a rokovania, plus propagačné nástroje na reklamu.