Hlavná Rozpočtovanie Finančné výkazy

Finančné výkazy

Váš Horoskop Na Zajtra

Účtovná závierka je písomný záznam o finančnej situácii podniku. Zahŕňajú štandardné správy ako súvaha, výkazy ziskov a strát a výkaz hotovostných tokov. Predstavujú jednu z najdôležitejších zložiek obchodných informácií a ako hlavný spôsob oznamovania finančných informácií o účtovnej jednotke externým stranám. Z technického hľadiska sú finančné výkazy súhrnom finančnej situácie subjektu v danom časovom okamihu. Účtovné výkazy sú spravidla zostavené tak, aby vyhovovali potrebám mnohých rôznych používateľov, najmä súčasných a potenciálnych vlastníkov a veriteľov. Účtovná závierka je výsledkom zjednodušenia, zhustenia a agregácie množstva údajov získaných predovšetkým z účtovného systému spoločnosti (alebo jednotlivca).

FINANČNÉ SPRÁVY

Podľa Rady pre finančné účtovné štandardy finančné výkazníctvo zahŕňa nielen finančné výkazy, ale aj ďalšie spôsoby oznamovania finančných informácií o podniku jeho externým používateľom. Finančné výkazy poskytujú informácie užitočné pri rozhodovaní o investíciách a úveroch a pri posudzovaní vyhliadok na peňažné toky. Poskytujú informácie o podnikových zdrojoch, nárokoch na tieto zdroje a zmenách v zdrojoch.

Finančné výkazníctvo je široký pojem, ktorý zahŕňa finančné výkazy, poznámky k finančným výkazom a údaje v zátvorkách, doplňujúce informácie (napríklad zmena cien) a ďalšie prostriedky finančného výkazníctva (napríklad diskusia a analýza vedenia a listy akcionárom). Finančné výkazníctvo je iba jedným zdrojom informácií potrebných pre tých, ktorí robia ekonomické rozhodnutia o obchodných podnikoch.

Finančné výkazníctvo sa primárne zameriava na informácie o príjmoch a ich zložkách. Informácie o príjmoch založené na akruálnom účtovníctve zvyčajne poskytujú lepšiu indikáciu súčasnej a pretrvávajúcej schopnosti podniku vytvárať pozitívne peňažné toky, ako sú tie, ktoré poskytujú hotovostné príjmy a platby.

valor neto de james taylor 2016

HLAVNÉ FINANČNÉ VÝKAZY

Základné finančné výkazy podniku zahŕňajú 1) súvahu (alebo výkaz o finančnej situácii), 2) výkaz ziskov a strát, 3) výkaz peňažných tokov a 4) výkaz zmien vlastného imania alebo vlastného imania. Súvaha poskytuje prehľad účtovnej jednotky k určitému dátumu. Uvádza zoznam aktív, pasív účtovnej jednotky a v prípade spoločnosti aj vlastné imanie akcionárov k určitému dátumu. Výkaz ziskov a strát predstavuje súhrn výnosov, ziskov, nákladov, strát a čistého príjmu alebo čistej straty účtovnej jednotky za konkrétne obdobie. Toto tvrdenie je podobné pohyblivému obrazu operácií účtovnej jednotky v tomto časovom období. Výkaz peňažných tokov sumarizuje peňažné príjmy a platby jednotky súvisiace s jej prevádzkovými, investičnými a finančnými činnosťami počas konkrétneho obdobia. Výkaz zmien vo vlastnom imaní alebo vlastnom imaní zosúlaďuje začiatočné obdobie vlastného imania podniku s jeho konečným zostatkom.

Položky, ktoré sa v súčasnosti vykazujú v účtovnej závierke, sa oceňujú rôznymi atribútmi (napríklad historické náklady, súčasné náklady, súčasná trhová hodnota, čistá spoľahlivá hodnota a súčasná hodnota budúcich peňažných tokov). Historické náklady sú tradičným spôsobom prezentácie aktív a pasív.

Poznámky k účtovnej závierke sú informatívne informácie zverejnené na konci účtovnej závierky. Poskytujú dôležité informácie týkajúce sa záležitostí, ako sú použité metódy odpisovania a inventarizácie, podrobnosti o dlhodobom dlhu, dôchodkoch, leasingoch, daniach z príjmu, podmienených záväzkoch, metódach konsolidácie a ďalších záležitostiach. Poznámky sú považované za neoddeliteľnú súčasť účtovnej závierky. Harmonogramy a údaje v zátvorkách sa používajú aj na prezentáciu informácií, ktoré nie sú uvedené inde v účtovnej závierke.

Každý finančný výkaz má nadpis, ktorý uvádza názov účtovnej jednotky, názov výkazu a dátum alebo čas uvedený vo výkaze. Informácie uvedené v účtovnej závierke majú predovšetkým finančný charakter a sú vyjadrené v peňažných jednotkách. Informácie sa týkajú konkrétneho obchodného podniku. Informácie sú často skôr výsledkom presných meraní a odhadov. Účtovná závierka zvyčajne odráža finančné účinky transakcií a udalostí, ktoré sa už stali (t. J. Historické).

Finančné výkazy prezentujúce finančné údaje za dve alebo viac období sa nazývajú porovnávacie výkazy. Porovnávacia účtovná závierka zvyčajne poskytuje podobné správy za bežné obdobie a za jedno alebo viac predchádzajúcich období. Poskytujú analytikom dôležité informácie o trendoch a vzťahoch v priebehu dvoch alebo viacerých rokov. Porovnávacie výkazy sú podstatne významnejšie ako jednoročné výkazy. Porovnávacie výkazy zdôrazňujú skutočnosť, že účtovná závierka za jedno účtovné obdobie je iba jednou časťou nepretržitej histórie spoločnosti.

Priebežná účtovná závierka je správa za obdobia kratšie ako jeden rok. Účelom priebežnej účtovnej závierky je zlepšiť včasnosť účtovných informácií. Niektoré spoločnosti vydávajú komplexné finančné výkazy, iné zasa súhrnné výkazy. Každé prechodné obdobie by sa malo považovať predovšetkým za neoddeliteľnú súčasť ročného obdobia a malo by sa v ňom naďalej používať všeobecne akceptované účtovné zásady (GAAP), ktoré sa použili pri príprave najnovšej výročnej správy spoločnosti. Účtovné závierky často kontrolujú nezávislí účtovníci s cieľom zvýšiť dôveru používateľov v spoľahlivosť týchto údajov.

Každý finančný výkaz je zostavený na základe niekoľkých účtovných predpokladov: že všetky transakcie je možné vyjadriť alebo merať v dolároch; že podnik bude pokračovať v podnikaní neurčito; a tieto vyhlásenia sa budú pripravovať v pravidelných intervaloch. Tieto predpoklady poskytujú základ pre štruktúru teórie a praxe finančného účtovníctva a vysvetľujú, prečo sú finančné informácie prezentované daným spôsobom.

Účtovná závierka musí byť tiež zostavená v súlade so všeobecne prijatými účtovnými zásadami a musí obsahovať vysvetlenie účtovných postupov a účtovných postupov spoločnosti. Štandardné účtovné zásady vyžadujú zaznamenanie majetku a záväzkov v obstarávacej cene; vykázanie výnosov, keď sa realizujú a keď sa uskutočnila transakcia (zvyčajne v mieste predaja), a vykázanie výdavkov podľa princípu párovania (náklady a výnosy). Štandardné účtovné zásady ďalej požadujú, aby sa v jej účtovných správach zohľadňovali neistoty a riziká spojené so spoločnosťou a aby sa vo finančných výkazoch spravidla malo zverejniť všetko, čo by zaujímalo informovaného investora.

PRVKY ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Rada pre finančné účtovné štandardy (FASB) definovala nasledujúce prvky finančných výkazov obchodných spoločností: aktíva, pasíva, vlastné imanie, výnosy, náklady, zisky, straty, investície vlastníkov, rozdelenie vlastníkom a komplexný výnos. Podľa FASB sú prvkami účtovnej závierky prvky, z ktorých sa zostavuje účtovná závierka. Tieto definície FASB vyjadrené v jej „Prvkoch účtovnej závierky obchodných spoločností“ sú tieto:

 • Aktíva sú pravdepodobné budúce ekonomické úžitky získané alebo kontrolované konkrétnou účtovnou jednotkou v dôsledku minulých transakcií alebo udalostí.
 • Súhrnný príjem je zmena vlastného imania (čistých aktív) účtovnej jednotky v priebehu obdobia z transakcií a iných udalostí a okolností zo zdrojov, ktoré nie sú vlastníkmi. Zahŕňa všetky zmeny vo vlastnom imaní počas obdobia s výnimkou zmien vyplývajúcich z investícií vlastníkov a rozdelenia vlastníkom.
 • Rozdelenie vlastníkom sú poklesy čistých aktív konkrétneho podniku v dôsledku prevodu majetku, poskytovania služieb alebo vzniku záväzkov voči vlastníkom. Rozdelenie vlastníkom znižuje majetkovú účasť alebo vlastný kapitál v podniku.
 • Základné imanie je zostatkový podiel na majetku jednotky, ktorý zostáva po odpočítaní jeho záväzkov. V podnikateľskom subjekte je vlastné imanie majetkovou účasťou.
 • Výdavky sú odtoky alebo iné použitia majetku alebo vznik záväzkov v období od dodania alebo výroby tovaru alebo poskytnutia služieb alebo vykonania iných činností, ktoré tvoria prebiehajúcu hlavnú alebo ústrednú činnosť účtovnej jednotky.
 • Zisky sú prírastky vlastného imania (čistých aktív) z periférnych alebo náhodných transakcií účtovnej jednotky a zo všetkých ostatných transakcií a iných udalostí a okolností ovplyvňujúcich účtovnú jednotku počas obdobia s výnimkou tých, ktoré sú výsledkom výnosov alebo investícií vlastníka.
 • Investície vlastníkov sú zvýšenia čistých aktív konkrétneho podniku vyplývajúce z prevodov do neho z iných subjektov v hodnote s cieľom získať alebo zvýšiť vlastnícky podiel (alebo vlastné imanie) v ňom.
 • Záväzky sú pravdepodobné budúce obete ekonomických úžitkov vyplývajúcich zo súčasných záväzkov konkrétnej jednotky previesť aktíva alebo poskytnúť služby iným subjektom v budúcnosti v dôsledku minulých transakcií alebo udalostí.
 • Straty sú poklesy vlastného imania (čistých aktív) z periférnych alebo náhodných transakcií účtovnej jednotky a zo všetkých ostatných transakcií a iných udalostí a okolností ovplyvňujúcich účtovnú jednotku počas obdobia s výnimkou tých, ktoré sú výsledkom výdavkov alebo rozdelenia vlastníkom.
 • Výnosy sú prítoky alebo iné vylepšenia aktív účtovnej jednotky alebo vyrovnanie jej záväzkov (alebo ich kombinácie) počas obdobia od dodania alebo výroby tovaru, poskytnutia služieb alebo iných činností, ktoré tvoria prebiehajúce hlavné alebo ústredné činnosti účtovnej jednotky.

NÁSLEDNÉ UDALOSTI

V účtovnej terminológii je následná udalosť dôležitou udalosťou, ktorá nastane medzi súvahovým dňom a dňom vydania výročnej správy. Následné udalosti musia mať významný vplyv na účtovnú závierku. Poznámky k „následnej udalosti“ musia byť vydané spolu s finančnými výkazmi, ak sa udalosť (udalosti) považuje za dostatočne dôležitú na to, aby bez týchto informácií bol finančný výkaz zavádzajúci, ak by udalosť nebola zverejnená. Rozpoznanie a zaznamenanie týchto udalostí si často vyžaduje odborný úsudok účtovníka alebo externého audítora.

Udalosti, ktoré ovplyvňujú účtovnú závierku k dátumu súvahy, môžu odhaliť neznámu podmienku alebo poskytnúť ďalšie informácie týkajúce sa odhadov alebo úsudkov. Tieto udalosti musia byť hlásené úpravou účtovnej závierky tak, aby sa zohľadnil nový dôkaz. Udalosti, ktoré sa týkajú podmienok, ktoré neexistovali k súvahovému dňu, ale nastali po tomto dátume, si nevyžadujú úpravu účtovnej závierky. Účinok udalosti na budúce obdobie však môže byť taký dôležitý, že by mal byť uvedený v poznámke pod čiarou alebo inde.

OSOBNÉ FINANČNÉ VÝKAZY

Vykazujúcou jednotkou osobných finančných výkazov je fyzická osoba, manžel a manželka alebo skupina príbuzných osôb. Osobné finančné výkazy sa často pripravujú na účely získania bankových pôžičiek, plánovania dane z príjmu, plánovania dôchodku, plánovania darov a nehnuteľností a zverejňovania finančných informácií.

Pre každú vykazujúcu jednotku sa vyžaduje výkaz finančnej situácie. Výkaz predstavuje aktíva v odhadovaných súčasných hodnotách, záväzky v menšej zo diskontovaných súm hotovosti, ktoré sa majú vyplatiť, alebo v súčasnej výške zúčtovania hotovosti, a čistá hodnota majetku. Malo by sa tiež vytvoriť ustanovenie pre odhadovanú daň z príjmu z rozdielov medzi odhadovanou súčasnou hodnotou majetku. Mali by sa predložiť porovnávacie výkazy za jedno alebo viac období. Výkaz zmien v čistom imaní je voliteľný.

ROZVOJOVÉ FÁZOVÉ SPOLOČNOSTI

Spoločnosť sa považuje za spoločnosť v štádiu vývoja, ak je v podstate všetko jej úsilie venované založeniu nového podniku a je prítomné buď: 1) hlavné operácie sa nezačali, alebo 2) hlavné operácie sa začali, ale príjmy sú zanedbateľné . Činnosti podniku v štádiu vývoja často zahŕňajú finančné plánovanie, získavanie kapitálu, výskum a vývoj, nábor a školenie zamestnancov a rozvoj trhu.

Spoločnosť v štádiu vývoja musí pri príprave účtovnej závierky dodržiavať všeobecne akceptované účtovné zásady platné pre prevádzkové podniky. Spoločnosť musí vo svojej súvahe vykázať kumulatívne čisté straty osobitne v časti vlastného imania. Vo výkaze ziskov a strát musí vykázať kumulatívne výnosy a náklady od vzniku podniku. Rovnako musí vo svojom výkaze o peňažných tokoch vykázať kumulatívne peňažné toky od vzniku podniku. Výkaz o vlastnom imaní akcionárov by mal obsahovať počet emitovaných akcií a dátum ich vydania, ako aj prijaté dolárové sumy. Vyhlásenie by malo identifikovať subjekt ako podnik v štádiu vývoja a opísať povahu aktivít v štádiu vývoja. Počas prvého obdobia bežnej prevádzky musí podnik zverejniť svoj bývalý stav vývojového štádia v časti poznámok svojej účtovnej závierky.

PODVODNÉ FINANČNÉ SPRÁVY

Podvodné finančné výkazníctvo je definované ako úmyselné alebo neuvážené vykazovanie, či už konaním alebo opomenutím, ktoré vedie k podstatne zavádzajúcim účtovným výkazom. Podvodné finančné správy možno zvyčajne vysledovať na existenciu podmienok buď vo vnútornom prostredí firmy (napr. Neprimeraná vnútorná kontrola), alebo vo vonkajšom prostredí (napr. Zlé odvetvie alebo celkové obchodné podmienky). Nadmerný tlak na správu, napríklad nerealistický zisk alebo iné výkonnostné ciele, môže tiež viesť k podvodnému finančnému výkazníctvu.

Zákonné požiadavky na verejne obchodovanú spoločnosť, pokiaľ ide o finančné výkazníctvo, nie sú prekvapením oveľa prísnejšie ako v prípade súkromných spoločností. A ešte dôslednejšie sa stali v roku 2002 prijatím zákona Sarbanes-Oxley Act. Táto legislatíva bola prijatá po ohromujúcom bankrote spoločnosti Enron v roku 2001 a následných odhaleniach o podvodných účtovných praktikách v spoločnosti. Enron bol len prvý v rade významných bankrotov. Nasledovali závažné obvinenia z účtovníckych podvodov, ktoré presahovali úpadkové firmy až po ich účtovnícke firmy. Zákonodarný orgán konal rýchlo, aby posilnil požiadavky na finančné výkazníctvo a zastavil pokles dôvery v dôsledku vlny bankrotov. Bez dôvery vo finančné správy verejne obchodovaných spoločností nemôže dlho existovať žiadna burza.

Zákon Sarbanes-Oxley Act je komplexný zákon, ktorý ukladá vysoké požiadavky na podávanie správ všetkým verejne obchodovaným spoločnostiam. Splnenie požiadaviek tohto zákona zvýšilo pracovné zaťaženie audítorských spoločností. Konkrétne v oddiele 404 zákona Sarbanes-Oxley Act sa vyžaduje, aby finančné výkazy spoločnosti a výročná správa obsahovali oficiálne správy od vedenia o účinnosti vnútorných kontrol spoločnosti. V tejto časti sa tiež vyžaduje, aby externí audítori potvrdzovali správu vedenia o vnútorných kontrolách. Na potvrdenie správy o hospodárení je potrebný externý audit.

Zákon o Sarbanes-Oxley sa nevzťahuje na súkromné ​​spoločnosti. Analytici však naznačujú, že aj súkromné ​​firmy by si mali byť vedomí zákona, pretože všeobecne ovplyvňoval účtovné postupy a obchodné očakávania.

cuanto mide dennis miller

AUDIT

Za zostavenie a prezentáciu účtovnej závierky spoločnosti je zodpovedný manažment spoločnosti. Zverejnené finančné výkazy môžu byť skontrolované nezávislým certifikovaným účtovníkom. V prípade verejne obchodovaných spoločností je audit vyžadovaný zákonom. V prípade súkromných spoločností to tak nie je, aj keď banky a iní veritelia často požadujú takúto nezávislú kontrolu ako súčasť úverových zmlúv.

Počas auditu audítor vykonáva previerku účtovného systému, záznamov, vnútorných kontrol a finančných výkazov v súlade so všeobecne prijatými audítorskými štandardmi. Audítor potom vyjadrí názor na vernosť účtovnej závierky v súlade so všeobecne prijatými účtovnými zásadami. Sú možné štyri štandardné stanoviská:

 1. Výrok bez výhrad - Toto stanovisko znamená, že boli sprístupnené všetky materiály, ktoré boli v poriadku a spĺňali všetky audítorské požiadavky. Toto je najpriaznivejší názor, ktorý môže vydať externý audítor o operáciách a záznamoch spoločnosti. V niektorých prípadoch môže spoločnosť dostať stanovisko bez výhrad s vysvetľujúcim jazykom. Okolnosti môžu vyžadovať, aby audítor pridal k svojej správe vysvetľujúci odsek. Po vykonaní tohto stanoviska je pred slovom uvedený výraz „pridaný vysvetľujúci jazyk“.
 2. Výhrada s výhradou - Tento typ stanoviska sa používa v prípadoch, keď bola väčšina finančných materiálov spoločnosti v poriadku, s výnimkou určitého účtu alebo transakcie.
 3. Zastávkový výrok - Zastávkový výrok uvádza, že účtovná závierka presne alebo úplne nezastupuje finančnú pozíciu spoločnosti, výsledky hospodárenia alebo peňažné toky v súlade so všeobecne prijatými účtovnými zásadami. Takýto názor zjavne nie je pre auditovaný podnik dobrou správou.
 4. Zrieknutie sa výroku - Zrieknutie sa výroku uvádza, že audítor k účtovnej závierke nevyjadruje názor, spravidla preto, že má pocit, že spoločnosť neposkytla dostatočné informácie. Toto stanovisko opäť vrhá nepriaznivé svetlo na auditovaný podnik.

Štandardný výrok audítora zvyčajne obsahuje okrem iného nasledujúce vyhlásenia:

Za účtovnú závierku zodpovedá vedenie spoločnosti; audit bol vykonaný podľa všeobecne prijatých audítorských štandardov; audit bol naplánovaný a vykonaný s cieľom získať primeranú istotu, že výkazy neobsahujú významné nesprávnosti, a audit poskytol primeraný základ pre vyjadrenie názoru na vernú prezentáciu auditu. Audítorská správa je potom podpísaná audítorom a riaditeľom spoločnosti a je na nej uvedený dátum.

BIBLIOGRAFIA

„Upravte finančné výkazy, aby ste lepšie prezentovali svoju spoločnosť.“ Majiteľ firmy . Máj - jún 1999.

Atrill, Peter. Účtovníctvo a financie pre nešpecialistov . Prentice Hall, 1997.

Hej-Cunningham, David. Demystifikovaná účtovná závierka . Allen & Unwin, 2002.

Kwok, Benny K.B. Účtovné nezrovnalosti v účtovnej závierke . Gower Publishing, Ltd., 2005.

Stittle, John Výročné správy . Gower Publishing Ltd., 2004.

Taulli, Tom. Edgarov online sprievodca dekódovaním účtovnej závierky . Nakladateľstvo J. Ross, 2004.

Taylor, Peter. Účtovníctvo a účtovníctvo pre malé firmy . Obchod a ekonomika, 2003.